top of page
שבת
מקורות והגות/

מרסיה פאלק

ברכות שבת לילדים

''The Book of Blessings - New Jewish Prayers''

הברכה המסורתית לבן: ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה.

הברכה המסורתית לבת: ישימך אלוהים כשרה, רבקה, רחל ולאה.

 

לבת:

היי אשר תהיי -

והיי ברוכה

באשר תהיי

 

לבן:

היה אשר תהיה -

והיה ברוך

באשר תהיה.

עוד לחג >
bottom of page