top of page
ראש השנה
מקורות והגות/

ברכת חג לראש השנה

ראש השנה הוא חג משאלות הלב! חג שבו נייחל ובו נבקש:

שתחל שנה וברכותיה.

שתהיה השנה הבאה עלינו לטובה, מתוקה כדבש.

שתבוא שנתנו שלום וימינו חיים!
שישאו עצינו פריים ושדותינו ירוו מים.

שיהמה ביתנו אדם, ויהא צעדנו איתן.


יש חגים לצחוק, ויש חגים לגבורה,
יש חגים לחרות ויש חגים לתורה.

ראש השנה הוא חג התקווה, חג התקווה הנצחית.


יצור מוזר ונפלא הוא האדם. בין מכות ואכזבות,
בין נחלי כשלון וגלים של שנאה, מנווט הוא ספינת התקווה.

בעולם שבו כוכבים נולדים וכבים ללא התחלה וסוף -
חסרי חיים וחסרי משמעות, מוצא האדם שיווי משקל
על פני תהומות.

שנה שנה הוא מאמין, מקווה לטוב
והופך את חייו לנס של משמעות ושמחה.


ראש השנה התש"ע : תמה שנה והיתה לעבר.

כמו נטבעת טבעת נוספת באילן הקיבוץ על שמחותיו ועצבונו.


היום הזה נולדה שנה חדשה.

האויר נמלא משק כנפי תקווה לשנת שלום, תנופה והתחדשות.

בין עצב ואושר, בין אבל לשמחה.

 

נוסיף ונייחל כי: תכלה שנה וקללותיה,
תחל שנה וברכותיה!

עוד לחג >
bottom of page