top of page
האחד במאי
מקורות והגות/

גדעון עשת

גם העניים מורישים את עוניים

מתוך: יותר עשירים, יותר עניים

חברה, שבה ההכנסה מתחלקת באופן לא שוויוני, היא חברה שבה אין הזדמנויות שוות. כפי שעשירים מורישים את עושרם, כך העניים מורישים את עוניים. פרופ' משה סמיונוב מאוניברסיטת תל-אביב הציג באחרונה ממצאים ישראליים, התומכים בממצאים אמריקניים: עני הוא ברגיל מי שהוריו עניים. מזה קל להגיע גם למציאות אמריקנית, שבה אלימות היא הדרך המקובלת להשגת יעדים, והאלפיון החביב מסתגר בבונקרים עם משטרה פרטית שתגן עליו. האלפיון העשיר מיוצג אידיאולוגית על-ידי הצמרת הכלכלית של המדינה. האלפיון הוא בעד הפרטה, כי בכך הוא מצליח לשים יד על נכסים ציבוריים רבי-ערך. הוא בעד הפחתת נטל המס, כי באלפיון העשיר משלם הרבה מסים, ותמיד רצוי לשלם פחות.

עוד לחג >
bottom of page