top of page
שבת
מקורות והגות/

דן שלם

דברי פתיחה בקבלת השבת הראשונה

(תשל״א 1971)

שבת שלום לכל החברים והילדים המרובים!
"לכה דודי לקראת כלה" כך היו מקבלים את פני השבת בכל הדורות כאשר הרגשות חג והתעלות דוחקים את ימי החול האפורים והקשים, ונודעה לקבלת שבת זו משמעות מיוחדת בחיי המשפחה והעם היהודי.
אנו באים הערב לחדש מסורת זו בביתנו. הרי אפשר להוסיף ולומר: לולא היתה קיימת מסורת כזאת בשביל הקיבוץ, צריך היה להמציאה.
עמלים אנו שישה ימים בשבוע כל אחד בפינתו: מי בשדה ומי במפעל, מי בחינוך ומי במטבח. כולנו שקועים בטרדות ועמוסים בדאגות.
ועל כן טוב לבוא בערב שבת וחג, לשתף הורים וילדים, להסב יחד ליד שולחנות ערוכים ולהרגיש כי עבר שבוע של יצירה משותפת, של ויכוחים ולעיתים גם של מריבות, שבוע של חול המסתיים בשבת.
נתברך איפה בחידוש מסורת זו של קבלת שבת ונקווה שנצליח לצקת בה תוכן, שיוסיף להרגשת השיתוף והליכוד בביתנו הקיבוצי.

עוד לחג >
bottom of page