top of page
פסח
מקורות והגות/

פירוש אבן עזרא, שמות ג

דור המדבר הוא דור החרות

יש לתמה: איך יירא מחנה גדול של שש-מאות אלף איש מהרודפים אחריהם?
ולמה לא ילחמו על נפשם ועל בניהם? - התשובה היא, כי המצרים היו אדונים
לישראל וזה הדור היוצא ממצרים ונפשו שפלה, ואיך יוכל עתה להלחם עם
אדוניו? והיו ישראל נרדפים ואינם מלמדים למלחמה. הלא תראה כי עמלק בא
בעם מועט ולולא תפילת משה היה חולש את ישראל. והשם, שהוא עושה
גדולות לבדו ולו נתמנו עלילות, סבב שמתו כל העם היוצאים ממצרים, הזכרים,
כי אין בהם כוח להלחם בכנענים, עד שקם דור אחר, דור המדבר, שלא ראו גלות
והייתה להם נפש גבוהה.

עוד לחג >
bottom of page