top of page
שבת
מקורות והגות/

הבדלה

הבדלה היא סדרת ברכות הנאמרת עם צאת השבת (או חג שאסורה בו המלאכה) ומבדילה בין קודש לחול.

סדר ההבדלה המסורתית:

  • ברכה על היין: ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן.

  • ברכה על צמחים ריחניים: ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בורא מיני בשמים. לאחר ברכה זו מריחים את הצמחים.

  • ברכה על האש: ברוך את ה' אלוהינו מלך העולם בורא מאורי האש. לאחר ברכה זו נוהגים להגביה את הידיים ולהסתכל באש המשתקפת בציפורני הידיים.

  • ברכת ההבדלה: ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם המבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך ובין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה ה' המבדיל בין קודש לחול.

  • לאחר ברכה זו שותה האדם שאמר את ההבדלה מהיין. יש נוהגים שאף אחרים טועמים מיין זה כמו בקידוש ויש הנמנעים מכך. יש גם הנוהגים לכבות את נר ההבדלה בשאריות היין, ויש הנמנעים אף מנוהג זה בשל הטענה שאין זה מכובד לעשות כך. בגמר ההבדלה, נהוג לשיר זמירות מיוחדות להבדלה.

עוד לחג >
bottom of page