top of page
סוכות
מקורות והגות/

יעקב ינאי

הבה נשיב לחגים את תכנם המקורי

"בדרך" 7, ה' סיון תרפ"ו, ארכיון רמת יוחנן

החגים נוצרו בשֶבֶת עם ישראל על אדמתו... עמל ועבד האיכר כל השנה בלי הרף ובלי לאות... והנה נגמרה שנת העבודה. אסף האיכר את תבואתו... ויכול לנוח קצת... לעלות ירושלימה... וכשנתקו הקשרים עם האדמה, ובמקום עם עובד וחי, נעשה לעם תלוש, נודד - הוזנחה לאט לאט הצורה האמיתית של החגים, והצד הדתי לקח את המקום...

וכיום שבים אנו לאותם חיי עמל ועבודה... מתקשרים לאט לאט עם האדמה... מרגישים אנו את הטעם האמיתי של החג...

הלא נדע להביא את כל השמחה למראה אסיף התבואות... הבה נשיב לחגים את תכנם המקורי!

עוד לחג >
bottom of page