top of page
עשרה בטבת
מקורות והגות/

אברהם אינפלד

הזיכרון היהודי

כאשר התחלתי ללמוד בישראל, כתבתי לאבי שאלמד היסטוריה יהודית. תגובתו הייתה: מה? הם מלמדים היסטוריה יהודית באוניברסיטה העברית בירושלים? אין דבר כזה היסטוריה יהודית. לגויים יש היסטוריה, ליהודים יש זיכרון.

היסטוריה פירושה, לדעת מה אירע בעבר. זיכרון משמעו, לשאול: כיצד מה שאירע בעבר משפיע עלי ועל מה שאני כיום. לכן, איננו מלמדים את ילדינו שאבות אבותינו יצאו ממצרים. אנו מלמדים אותם שעל כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא (עצמו, ממש) יצא ממצרים. האתגר של היהודי הוא ליטול את הזיכרון הקולקטיבי של עמו ולהפכו לחלק מחייו.

עוד לחג >
bottom of page