top of page
שבת
מקורות והגות/

לקטה ועבדה תקוה שריג

החסיד והשבת

''לנו משלנו'' - אגדות חז''ל לילדים עמ' 89

אבא תחנה החסיד נכנס לעירו בערב שבת עם חשכה וחבילתו מונחת על כתפו.

מצא אדם אחד חולה שוכב בצד הדרך. אמר אותו אדם לאבא תחנה:
"רבי עשה עמי חסד והכנס אותי לעיר".
אמר לו החסיד:
"אם אניח את חבילתי ואקח אותך, איך אפרנס את בני ביתי? אבל איך אוכל
להניח אותך שוכב כאן?"
מה עשה החסיד? הכניס את החולה העירה ושב ולקח את חבילתו ונכנס לעיר עם שקיעת השמש. התפלאו כל אנשי העיר:
"כך עושה אבא תחנה החסיד?"
באותה שעה הזריח הקדוש ברוך הוא את השמש, שלא יהיה החסיד מחלל את השבת.

עוד לחג >
bottom of page