top of page
סוכות
מקורות והגות/

דוד מלץ

הנה ביום חגנו את חג האסיף

"לעבודתנו התרבותית", "מבפנים" א', י"ח אלול תרפ"ה

הנה ביום חגנו את חג האסיף... לפני שער הירק למערה המודלקה נרות... והקשבת כולך לשקשוק המים בשאוב הילדות בכדיהן מן המעין. היה דומה לרגע כי קהל עובדי כוכבים ומזלות מתייחדים כאן עם אלוהיהם... אולם רק לרגע, כמובן...

כי הנה ממעל לראשנו אין כוכבים ומזלות, ואלוהים אשר נתייחד איתו בציבור אבד לנו.

עוד לחג >
bottom of page