top of page
חנוכה
מקורות והגות/

הרב י. ל. הכהן מימון

הסייף והספר כרוכים היו

מתוך עלון טירת צבי, תשל"ח

מלחמת החשמונאים הייתה מלחמת מצווה וחובה.

לא לכבוש ארצות, כי אם לגרש את הכובש ; לא להשיג גבול אחרים, כי אם להציל שארית עם חף מפשע אשר זרים גזלו את נחלתו; ואם היה מעולם קרב גנון והצל, גנון וחיות טרף, אשר לא ידעו מתג חוק ורסן מוסר - זאת הייתה מלחמת החשמונאים! ואם היה מעולם עם אשר לו אוצרות לשמור כאישון בת עין, לא אוצרות של מניות תרשיש וזהב אופיר, אך מטמוני נפש, גנזי נשמה וסגולות רוח - זה היה עם   החשמונאים!
ואמנם שמור שמרו המכבים - החשמונאים על אוצר ישראל ועל נכסיו הרוחניים כשם שהגנו בחרף נפש על ארצם ומדינתם ; הסייף והספר כרוכים היו אצלם, ותהי החרב למגן המדינה העברית, והספר - לשריון הדת הישראלית.

זהו זיו דיוקנם של מגיני האומה וגיבוריה בימים ההם ולאורם צריכים ללכת גם בזמן הזה.

עוד לחג >
bottom of page