top of page
יום כיפור
מקורות והגות/

הרב אלכסנדר זיסקינד ב"ר משה מהורדאני

השבת גזלה

יסוד ושורש העבודה

אבל צריך המתפלל לדעת שאין עוון בעולם שמעכב תפילתו של אדם כמו עוון גזל, שבשביל פרוטה שגזל את חבירו צריך להיות מגולגל בעולם עד שיחזיר הפרוטה לבעליו או ליורשיו. ואמרו חכמי האמת: קשה עונשו של גלגול מענשה של גהנום. הוא שתיקנו אנשי כנסת הגדולה בתפילת נעילה להזכיר בפירוש למען נחדל מעושק ידינו ושאר עבירות, הזכירו דרך כלל להתוודות על כל עוונותינו. לפיכך אם יודע בעצמו שום נדנוד של גזל חס ושלום שיש בידו, יקבל על עצמו קבלה אמיתית שתיכף אחרי יום הכיפורים יחזיר הגזילה לבעליו והקדוש ברוך הוא יקבל ברחמים וברצון את תפילתו וימצא ממנו קורת חיים ויחתום אותו בספר דברים טובים.

עוד לחג >
bottom of page