top of page
שבת
מקורות והגות/

אליעזר שביד

השבת והמשפחה

ספר מחזור הזמנים, תשמ"ד, 1984, עמ' 44

ההוויה החברתית המיוחדת של שבת המשפחה גם יחד... כלולה בתוכני השבת והחג, והשבת חשובה במיוחד מבחינה זו, מפני שתכיפותה היא שמקיימת הויה זו ברציפות...

היושבים יחד אל שולחן המשפחה באים כדי להיות זה עם זה, להיאהב זה לזה, לגלות עצמם זה לזה, כל אחד לפי אופיו ומקומו במשפחה, עם שהם יושבים יחדיו כדי לקדש את היום...

עוד לחג >
bottom of page