top of page
ראש השנה
מקורות והגות/

השופר בא לעורר ולהזכיר

בזמן תקיעת השופר יבדוק האדם את מעשיו, יבדוק את חייו, יחשוב היאך לשפר את מעשיו.

תקיעת השופר נשמעת כאשר האדם נמצא בציבור גדול של אנשים, אך ההתבוננות היא תוכו-פנימה.


"תקעו בחודש שופר" (תהילים פ"א, ד').

 

"בחודש - חדשו מעשיכם, שופר - שפרו מעשיכם" (ויקרא רבה כ"ט, ה').

עוד לחג >
bottom of page