facebook-domain-verification=ynjc2b498zojb83bubiyufl1w9bsq7
 
האחד במאי
מקורות והגות/

מארקס ואנגלס

התאגדות חופשית של אנשים חופשיים

מתוך: המניפסט הקומוניסטי

במקום החברה הבורגנית הישנה על מעמדותיה ועל ניגודי המעמדות, תבוא התאגדות. אשר בה התפתחותו החופשית של כל יחיד היא תנאי להתפתחותו של הכלל. הפרולטרים אין להם מה להפסיד זולת כבליהם, עולם ומלואו לפניהם לזכות בו.

עוד לחג >