top of page
האחד במאי
מקורות והגות/

מארקס ואנגלס

התאגדות חופשית של אנשים חופשיים

מתוך: המניפסט הקומוניסטי

במקום החברה הבורגנית הישנה על מעמדותיה ועל ניגודי המעמדות, תבוא התאגדות. אשר בה התפתחותו החופשית של כל יחיד היא תנאי להתפתחותו של הכלל. הפרולטרים אין להם מה להפסיד זולת כבליהם, עולם ומלואו לפניהם לזכות בו.

עוד לחג >
bottom of page