top of page
יום העצמאות
מקורות והגות/

דוד בן גוריון

טיב הבעיה הציונית

טיבה של הבעיה הוא בחוסר מולדת ליהודים כעם, כקיבוץ אנשים שגורל משותף להם. כפרטים יכולים היהודים לרכוש מולדות פרטיות, אבל בתורת עם, נושא יעוד היסטורי גדול, עם ישראל מחוסר מולדת הוא - כאן עיקר הבעיה. ארץ נקנית בייסורים, באהבה ובעבודה, בנפתולים על כל המכשולים. בארץ ישראל - אנו בונים את הארץ. אנו מתייסרים בכל הייסורים האלה. אנו מייבשים את הביצות, סוללים את הדברים, מקימים את הצריפים, נלחמים עם הטבע. זהו הדבר שקוראים לו "מולדת" - מולדת של עם. זוהי הפעם הראשונה שפסקנו להיות סרח - עודף. כאן אנו לעצמנו, אנו מתקיימים על מה שיצרנו. נקודת הכובד היא בנו בעצמנו ובכוחנו. בגלות היו חיינו תמיד בנין עליון על יסוד שבנו אחרים, אך בארץ ישראל עלינו לבנות גם בעניינים חומריים, גם בעניינים רוחניים מן היסוד. בא"י יש אפשרות ליהודים שמספרם הולך ורב, לחיות חיים נורמליים, בריאים, פרודוקטיביים כעם חופשי היושב בזכות ולא בחסד בארץ אבותיו, מתנהג לפי דתו, מדבר בלשונו, שומר על מנהגיו ואורח חייו.

עוד לחג >
bottom of page