top of page
יום כיפור
מקורות והגות/

יום הכיפורים במקרא

ויקרא פרק ט"ז

כ"ט) והיתה לכם לחוקת עולם; בחודש השביעי, בעשור לחודש, תענו את נפשתיכם  - וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר, הגר בתוככם.

ל') כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם; לפני ה' תטהרו.

ל"א) שבת שבתון היא לכם - ועניתם את נפשתיכם: חקת עולם.

ל"ד) והיתה זאת לכם לחקת עולם - לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה.

עוד לחג >
bottom of page