top of page
שבת
מקורות והגות/

יוסף מוקיר שבת

ספר האגדה'' - בבלי שבת, קי''ט, ע''א''

יוסף מוקיר שבת היה לו בשכונתו נוכרי אחד שנכסיו מרובים ביותר. אמרו לו כלדיים ( = חוזים בכוכבים)
"כל הנכסים שיש לך יוסף מוקיר שבת יאכלם" הלך ומכר את כל נכסיו ולקח בהם מרגלית וקבעה בכובעיו. כשהיה עובר גשר, הפריחה רוח את כובעו והטילתו לים. בלעו דג. נצוד הדג והביאוהו לשוק בערב
שבת בין השמשות. אמרו: "מי יהא לוקחו בשעה זו?"
אמרו להם:
"לכו והביאו אצל יוסף מוקיר שבת , שרגיל ליקח".
הביאוהו אצלו ולקחו. קרעו ומצא בו מרגלית. מכרה בשלוש עשרה עליות דינרי זהב. פגע בו זקן אחד ואמר:
"מי שמלווה לשבת - השבת פורעת לו".

עוד לחג >
bottom of page