top of page
האחד במאי
מקורות והגות/

יגאל אלון

כל עוד

מתוך: כלים שלובים, 1978

כל עוד רווחיו ויוקרתו של המתווך והמלווה בריבית קצוצה גבוהים פי כמה משכרו של פועל ייצור מיומן, וכל עוד המשקיע כספו בעסקי ממון וספקולציות פיננסיות הכנסותיו בטוחות וגבוהות יותר מאלה של היזם, הציבורי והפרטי, המשקיע הונו ויוזמתו בתעשייה, בחקלאות ובתיירות - אין ולא יהיה סיכוי ליצירת בסיס והחלמתה של החברה ולהתגברות על הפער הקדוש ומשחק הכוחות ה"חופשי" המהולל של הקפיטליזם, המלווה אינפלציה דוהרת, קיפאון בצמיחה הכלכלית וגידול בגרעון במאזן התשלומים. אלה פגעו ופוגעים אנושות לא רק ברמת המחייה החומרית, ביוקרתו של האדם העובד ובכבודה של העבודה, אלא גם בחלקים הקונסטרוקטיביים היצרניים של היוזמה הפרטית.

עוד לחג >
bottom of page