top of page
סוכות
מקורות והגות/

מרים זינגר

לאחר שהלכתי

דגניה א', 1975

לאחר שהלכתי הביתה וכן במסיבה עצמה, חשתי הרגשת כלימה.

איה טיפ-טיפונת של סמל החג? סמל היהדות?

נשארתי עם רושם של בלגן גדול והתחלתי לחפש את הסיבה.

נדמה לי שרע היה שהערב התחיל עם אכילה. אני יודעת שהיו זמנים שהיו טקסים ארוכים לפני צלחות מלאות כל טוב - גם זה לא היה טוב.

אך לו היו קוראים פסוקים אחדים הנוגעים לחג, וברכת השדה, סה"כ עשרה רגעים, ואח"כ מברכים "בתיאבון", כך היה נלקח העוקץ של אי-ההצלחה - - -

עוד לחג >
bottom of page