top of page
סוכות
מקורות והגות/

ר' שמשון רפאל הירש

לא העושר והרכוש יבטיחו את החיים

אבי "תורה עם דרך ארץ" (חורב)

למען דעת: אם עשיר הנך, איש ישראל, כי לא העושר לא הרכוש, לא מקווה וקניין ואחוזת נחלה, לא מעשה אנוש ותחבולותיו, אשר עליהם יתגאה האדם, לא המה יבטיחו ויחזיקו את החיים, רק ה' הוא לבדו המכלכל חיים ומחזיק את קיומם...

 

ואם עני אתה, איש ישראל, אם ככה אתה דל עד כי תאמר נואש הן נפשך יבשה אין כל ואין עזרה בצר, צא לשבת תחת סוכת קש, עזוב את גנך אשר יגן עליך ויסתירך למצער מפני הרוח והקור, מזרם וממטר, הכנע עצמך בנפש חפצה והתרושש עוד יותר... בטח בה' אשר יכלכל חיי כל, גם היושבים בסוכות ומדבר וישימון ינהלם על מבועי מים.

אבל לא רק אתה לבדך במנת גורל עצמותך ובתורת איש פרטי לבד תלך לשכון בסוכתך, כי גם בתורת בן ישראל ונאמן בברית מנת גורל עמך עליך לבוא בסוכה! עלם בן ישראל! בוא אל הסוכה גם בתור אזרח האנושות: "והיה באחרית הימים" כן יחזו לנו נביאנו וחכמינו ז"ל באחרית הימים, כאשר האנושות תעלה אבר, בלמדה לדעת מדברי ימיה וקורות הדורות את ההכרה הנאמנה, כי "הבל" אשר יזמו לעשות, הלא הוא לייסד את חיי העולם רק על "קניין ורכוש", אז גם האנושות תבוא אל הסוכה - אל סוכת השלום הכללי – אז, אגודת אחים תקשר את האנושות הכללית - כאחים יבואו לחסות תחת ממשלת אל אחד. הסוכה תסיר מעל האנושות את כבלי שאול וחבליה אשר צעדיה תמכו אותו על שלט הדמיון התועה והמתעה לכבד כאלוהים את הקניין והרכוש. האנושות תתרומם, תפנה אל על, ואז יקבל אותה ה' תחת סוכת שלומו, אשר יפרוש אז על כל משפחות האדמה.

עוד לחג >
bottom of page