top of page
סוכות
מקורות והגות/

הרשב"ם (רבי שמואל בן מאיר - חי במאה האחת עשרה)

לבלתי רום ליבם על בתיהם המלאים כל טוב

נכדו של רש"י מוסיף:

"בשעת אסיף כאשר מלאו הגרנות בר והיקבים תירוש ויצהר, ציווה ... הכתוב לישב בסוכה לזיכרון כי במדבר ישבו באוהלים ולא היה להם קרקע ולא דגן ותירוש ויצהר. לבלתי רום ליבם על בתיהם המלאים כל טוב..."

עוד לחג >
bottom of page