top of page
פסח
מקורות והגות/

ברמי לוגסי

להעניש / מרוקו

עין גב, 1990

אבא היה רב והקפיד בעצמו על כללי ההלכה בחגים. חגגנו שני ערבים של ליל הסדר – כדי
לחוג את החג במקביל עם ירושלים, וכדי להעניש את היהודים שנמצאים בגולה, שיחוגו פעמיים
את ליל הסדר עד שיעלו לישראל ואז יחוגו רק פעם אחת.

הערב השני של הפסח היה מיוחד במינו. לאחר קריאת ההגדה נערכו ביקורים אצל השכנים
כדי לאחל חג שמח, למפגש חברתי ולחיסול "ברוגזים" בין השכנים.

 בחג היו מתלבשים יפה, לנשים היו תלבושות מיוחדות ומבריקות, עם כפתורי זהב נוצצים,
צמידים ועגילים מזהב. כמו כן היתה עוברת תזמורת כליזמרים ממקום למקום ומנעימה במנגינותיה
לאורחים.

עוד לחג >
bottom of page