top of page
שבת
מקורות והגות/

ל״ט אבות מלאכות

משנה, שבת, ז' בז

אבות מלאכות ארבעים חסר אחת: הזורע, והחורש, והקוצר, והמעמר, הדש, והזורה, הבורר, הטוחן, והמרקד, והלש, והאופה, הגוזז את הצמר, המלבנו והמנפצו והצובעו, והטווה, והמיסך והעושה שתי בתי נירין, והאורג שני חוטין, והפוצע שני חוטין, הקושר והמתיר, והתופר שתי תפירות, הקורע על מנת לתפור שתי תפירות , הצד צבי, השוחטו והמפשיטו והמולחו והמעבד את עורו והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות, הבונה והסותר, המכבה והמבעיר, המכה בפטיש, המוציא מרשות לרשות. הרי אלו אבות מלאכות ארבעים חסר אחת.

עוד לחג >
bottom of page