top of page
פורים
מקורות והגות/

מגילת הגלות

בבלי, חולין, ל"ט, 2

אסתר מן התורה – מניין? "ואנוכי אסתיר את פני מכם" (דברים ל"א, 18)

 

פרופסור יחיאל קויפמן

חג הפורים הוא חג גלותי ומאוחר. הוא חג הצלת היהדות הגלותית מסכנת השמדה בפקודת מלך אלילי על פי שטנת צורר. היהדות ניצלה על יד בקשת המלכה היהודית. אין לו שום קשר עם ארץ ישראל וירושלים.

 

מגילת אסתר היא סיפור של קהילות יהודיות בגלות תחת שלטון זר. יש המפרשים אותה כביקורת יסודית על חוסר התוחלת והסכנות הטמונות בקיום יהודי בגלות, ואולי אף כאזהרה לעתיד, שאין להתמך על נס ההצלה של מגילת אסתר:

 

יומא, כ"ט

ר' אסי אמר: מה שחר זה סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הניסים.

עוד לחג >
bottom of page