top of page
יום העצמאות
מקורות והגות/

מתוך "מדינת היהודים", ב.ז. הרצל

מדינת היהודים

אם נרצה ואם לא נרצה - הננו ציבור היסטורי בעל ייחוד מובהק.
עם אנחנו - האויב, בלי רצונו, עושה אותנו לעם. אכן יש לנו הכרח 
לבנות מדינה ומדינה למופת. יש לנו כל האמצעים הדרושים לכך.
אני מאמין כי גזע יהודים נפלאים מן האדמה יצמח.
המכבים יקומו ושבו לתחייה. היהודים שירצו - תהיה להם מדינתם - עלינו 
לחיות סוף סוף כבני חורין על אדמתנו ולמות במנוחה במולדתנו.

עוד לחג >
bottom of page