top of page
ראש השנה
מקורות והגות/

מדרש על השופר ואייל

מדרש פסיקתא דרב כהנא

עתידים בניו של יצחק לחטוא לפני ואני דן אותם בראש-השנה, אלא אם מבקשים שאחפש להם זכות ואזכור להם עקדת יצחק יהיו תוקעים לפני בשופר של אייל זה.

כל אותו יום היה אברהם רואה את האייל נאחז באילן זה ונתר ויוצא, נאחז בחורש זה ונתר ויוצא, נאחז בסבך זה ונתר ויוצא. אמר לו הקב"ה: אברהם כך עתידים בניך נאחזים בעוונות ומסתבכים במלכויות מבבל למדי, ממדי ליוון, ומיוון לאדום.

אמר לפניו: ריבון העולמים, יהיה כן לעולם?

אמר לו: וסופם להיגאל בקרניו של אייל זה. והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים מארץ אשור והנדחים מארץ מצרים. והשתחוו לה' בהר הקודש ירושלים.

עוד לחג >
bottom of page