top of page
חנוכה
מקורות והגות/

אריה בן גוריון

מה הותירה המסורת ממלחמות החשמונאים?

בית השיטה

מה הותירה המסורת ממלחמות החשמונאים?


לא סמלי גבורה, ולא אביזרי מלחמה, אלא נר.

חובת הדלקת נר בכל בית היא כסמל לניצחוננו על כוחות החושך והרוע, כסמל לחובת איכות החיים שלאחר הניצחון.

בחנוכה אנו חייבים להדליק נר בכל ערב, המוסיף והולך עד שמונה נרות.

יותר אור פנימי אישי. יותר אור במשפחה.

יותר גילוי אור באומה:

"חישפו אור, גלו אור, בני המכבים" קורא המשורר.

וממתי צריך להדליק? "משתשקע החמה."

החושך הוא הגולה, החושך גובר סביבנו באיבת שכנים.

לכן נקרא כל בית יהודי להדליק נרות על פתח ביתו ובחלונו - כלפי חוץ וכלפי פנים.

עוד לחג >
bottom of page