top of page
פסח
מקורות והגות/

'מה נשתנה' / מלחה"ע ה-2

1939-1940

הגדת תל יוסף - תרצ"ט
ומה נשתנו הימים האלה מכל הימים?
א. שבכל הימים יש בעולם שאיפה למלחמה: הימים האלה כל העולם
לקראת מלחמה.

ב. שבכל הימים יש שבטי ישראל השרויים בשלווה ויש נרדפים: בימים
האלה חורבן שבט אחר שבט.

ג. שבכל שנות בנין המולדת ידענו תקופות של הרחבת הבנין וגזירות
קיצוץ וצימצום: בימים האלה מבקשים לעקור את הכל.

ד. מה התשובה בפינו לכל צוררינו ומנדינו?

 
הגדת "הבחרות" גליל ים שנת תרצ"ט:

מה נשתנה?
א. שבכל הזמנים היו ממררים את חיינו רק בחלק מני תבל ובזמן הזה
כולו לנו מרור...

ב. שבכל הזמנים נתונים היינו בין חונקין ובין מקילין ובזמן הזה כולו
חנק...

ג. שבכל הזמנים עלו זקנינו לארץ למות ולהיקבר בה ובזמן הזה - חמישים
ריבוא העפלנו לבנות ולחיות בה.

ד. שבכל הזמנים היינו כצאן לטבח יובל בכל אתר ואתר ובזמן הזה
בארעא שישראל קוממיות נעמוד בפני כל אויב וצר!

 
הגדת קיבוץ שריד - שנת תש"א - 1940
א. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?

שעשינו את כל השולחנות שולחן אחד ושבת אחים גם יחד אנו מסובים, אבות ובנים הורים וילדיהם
 ב. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?

שעשינו את כל הסיפורים, סיפור אחד ואת כל השירים שיר אחד, כולו זכר ליציאת מצרים
ג. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?

שאנו מסובים כשנשקנו בידינו ואין אנו מרפים ממנו בימי חג ומועד
ד. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?

שאנו חוגגים את חגנו לקול רעם יריות וכלי משחית.

עוד לחג >
bottom of page