top of page
חנוכה
מקורות והגות/

מקורות מחכמינו-על האור

אותה אורה שבראת ביום הראשון, והיה האדם הראשון מביט בו מסוף העולם ועד סופו - כיוון שיצאה שבת, התחיל משמש החושך ובא, נתיירא אדם.

באותה שעה זימן לו הקב"ה שני רעפים והקישן זה לזה, ויצא מהן האור ובירך עליה.

מקור: ירושלמי, ברכות


התחלת האור שיוצא מן החשיכה הוא בכ"ה בכסלו, כי בריאת העולם הוא בזמן ששווה היום עם הלילה;
והתחלת האור הוא בכ"ה בכסלו, שאז מתחיל האור להתגבר, ולפיכך נעשה הנס בשמן, כאשר אותו זמן הוא מיוחד להתחלת האור.

מאת: המהר"ל מפראג


למה הרשעים דומים?

לאדם מתהלך באפלה. הגיע לאבן ונכשל בה. אבל הצדיקים דומים לאדם המהלך ונר לפניו, הגיע לאבן, משמר עצמו שלא ייכשל בה.

מקור: פסיקתא רבתי

שלושה ימים טובים הם נחגגים בישראל על שם הניסים שנעשו לאבותינו ולנו. ואלו הם: פסח, פורים וחנוכה - ושלושתם שזורים באור ואורה. התגברות כוחות האור על כוחות החושך שבעולם; פסח: "ולכל בני ישראל היה אור במושבותם". (מכת חושך במצרים) פורים: "ליהודים היתה אורה".
חנוכה: "הנרות הללו אנו מדליקים".

מאת: הרב קוק

"כל התופס נר חנוכה בידו ועומד - לא עשה כלום". מי שמחזיק נר חנוכה בידו ועם זה הוא בבחינת "עומד", שאינו זז ואינו מתרגש מן הרעיון העמוק החבוי בנר החנוכה - "לא עשה כלום", אין בעשייתו שום ממש וערך, שכן עיקרה של המצווה אינו הדלקת נר סתם, לא זה העיקר...

מאת: רבי ישראל מטשורטקוב

 

"הדלקה עושה מצווה"

(שבת, כ"א)


עיקר התכלית של המצווה הזאת היא - ההדלקה, החשק, ההתלהבות, האש המתלקחת בנשמה!

מאת: ר' לוי יצחק מברדיצ'ב

 

כתוב : "ויאמר אלוהים : יהי אור!"

אם אדם מבקש באמת : "אלוהים, יהי אור!" נעשה לו אור.

מקור: חסידי

 

ולמה מדליקין נרות בחנוכה? אלא בשעה שנצחו בניו של חשמונאי הכהן הגדול למלכות יוון, נכנסו לבית המקדש, מצאו שם שמונה שיפודים של ברזל וקבעו אותם והדליקו בתוכם נרות;

מקור: פסיקתא רבתי

עוד לחג >
bottom of page