top of page
ראש השנה
מקורות והגות/

מקור המנהג של כרטיסי ברכה

מהו מקור המנהג לשלוח כרטיס ברכה?

המקור העתיק ביותר המזכיר ברכת שנה טובה הוא בספרו של המהרי"ל, יעקב הלוי מולין, מגדולי הפוסקים שחי בגרמניה בשנים 1365 עד 1427. הוא חי במגנצה, מאינץ, שממנה יצאה הוראה לכל אשכנז.

המהרי"ל אסף וקבע את מנהגי הדת בישראל ונחשב מומחה במנהגי ישראל בגרמניה. היה מפורסם בימיו כאחד מגדולי הדור, הבקי בכל מנהגי הדת.

וכן כתב המהרי"ל בספרו "מנהגי קהילות אשכנז": "משנכנס אלול, כשכותב אדם אגרת שלום לחברו, לרמוז בהתחלתו שמבקש עליו להשיב לטוב לשנה העתידה לבוא על דרך בשנה טובה תיכתב ותיחתם או תולה ארץ על בלימה ייטב לך כתיבה וחתימה. המילה "להשיב" פירושה כנראה להפנות".

מבין הברכות העתיקות ביותר יש להזכיר קמיע של כתב המיועדת לשמירה על הבית, שמוצאה מתימן מהמאה ה- 17. בראש הדף נמצאת הכתובת "לשנה טובה".

עוד לחג >
bottom of page