top of page
יום העצמאות
מקורות והגות/

מתוך תקנון ראש פינה

בני המושבה יצאו לעבודה בשדה רק כשיסכימו הרוב מה עבודה יעבדו ואיזה מין לזרוע. בזמן החרישה יחרשו כולם כאחד, בזמן הזריעה יזרעו כולם כאחד, ובזמן נטיעת אילנות יטעו כולם כאחד, ובזמן הקצירה ברינה כולם כאחד, וכן 
בלקיטת הפרות. בכל העבודות יעשו כולם עבודה אחת המרוצה להכלל, לא זה פונה לזיתו וזה פונה לכרמו.

עוד לחג >
bottom of page