שבת
מקורות והגות/

נשים מיתקנות בהדלקת נרות

ספר הזוהר

מתוך הזוהר
זוהר כרך ב (שמות) פרשת תרומה.
דף קסו, עמוד א'

כי נר מצוה , מאי נר,
דא נר דאיהי מצוה דנשין זכיין ביה 
ואיהי נר דשבת,
דאף על גב דנשין לא זכאן באורייתא
הא גוברין זכיין באורייתא 
ונהרין להאי שרגא
דנשין מתתקנן בהאי מצוה ,
נשין בתקונא דהאי נר, גוברין באורייתא 
לאנהרא להאי נר תקונא דמצוה 
דנשין אתחייבו בהו.

תרגום לעברית
מתוך:ספר הזוהר

עם פירוש הסולם, כרך י', עמ' רל''ח

כי נר מצוה, מהו נר? 
זהו נר שהוא מצוה, שהנשים זוכות בו ,
והיא נר של שבת.
שאף על פי שנשים אינן זוכות בתורה 
הרי גברים זוכים בתורה 
ומאירים לנר ההוא.
שנשים מתקנות במצוה הזו.
נשים בתיקון הנר הזה, גברים בתורה
להאיר לנר זה, שהוא תיקון מצוה
שנשים נתחייבו בו.

עוד לחג >

מעוניינ/ת בחומרים נוספים ועדכונים?
בואו נשמור על קשר:

מכון שיטים ארכיון החגים הקיבוצי

טל: 04-6536344

מייל : machon@chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה 1080100

ע"ר מס 58-0459212

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle