top of page
סוכות
מקורות והגות/

סוכות בתנ"ך

סוכות הוא אחד ממועדי העליה לרגל המוזכרים בתורה. יחד עם פסח ושבועות, היו אלה שלוש פעמים בהם עלו אנשים לירושליים לשמוח ולחגוג.

 

הנה כמה פסוקים מספר שמות, פרק כ"ג:

"דבר אל בני ישראל לאמר בחמישה עשר יום לחודש השביעי הזה חג הסוכות שבעת ימים לה'. אך בחמישה עשר יום לחודש השביעי, באספכם את תבואת הארץ תחוגו את חג ה' שבעת ימים, ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל ושמחתתם לפני ה' אלוהיכם."

"בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני-ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים..."

 

אנו רואים שהתורה נותנת שתי סיבות לחגיגה, האחת חקלאית והשניה לאומית. שתיהן דרכים לחגוג את עבודת השם בחילופי עונות, מקיץ לחורף.

עוד לחג >
bottom of page