top of page
שבת
מקורות והגות/

עונג או תלמוד תורה

ספר האגדה – מדרש פסיקתא (מדרש הפטרה), פרשה כג, י'

אמר רבי ברכיה בשם ר' חייא בר אבא: לא ניתנה השבת אלא לתענוג. רבי חגי בשם רבי שמואל בר נחמן: לא נתנה השבת אלא לתלמוד תורה. ואין מחלוקת ביניהם:
מה שאמר ר' ברכיה בשם רבי חייא בר אבא לתענוג - אלו תלמידי חכמים, שהם יגעים בתורה כל ימות השבת ובשבת הם באים ומתענגים: ומה שאמר רבי חגי בשם ר' שמואל בר נחמן לתלמוד תורה - אלו הפועלים. שהם עסוקין במלאכתם כל ימות השבת ובשבת הם באים ומתעסקים בתורה.

עוד לחג >
bottom of page