top of page
שבת
מקורות והגות/

אברהם יהושע השל

על השבת

השבת - משמעותה לאדם בימינו

השבת כשיא ההוויה

אין השבת בבחינת הפסק בהוויה אלא השיא שלה.

שלושה דברים עשה אלוהים ביום השביעי. כך כתוב בתורה: "וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו... ויברך את יום השביעי, ויקדש אותו." (בראשית ב', ב'-ג') שביתה, ברכה, קדושה. לאיסור המלאכה נוספו עונג הברכה ותחושת הקדושה.

לא רק כפיו של אדם שומרות את השבת אלא גם לשונו ונשמתו שומרות את השבת. אין דיבורו של אדם בשבת כדרך שהוא מדבר בימות החול...

 

 

בריאתי החוזרת ומתחדשת תמיד

את הקידוש של לילי שבתות אנו פותחים במלים "ויכולו השמים והארץ וכל צבאם". כשהשבוע מגיע אל סופו, אני יודע שמעשה הבריאה חזר ונתחדש בתוך חיי.

עם כניסת השבת אני מעיד על עולמו של הקדוש-ברוך-הוא, שהוא נשלם ונברא מחדש. בליל שבת אני נעשה עד ראייה לעשייתו ולשביתתו ומנוחתו של ה' כבורא. מעשה זה חשוב הוא לי, אף יכולני לומר - חיוני. הוא מביע לא רק את יהדותי, אלא את עצם אנושיותי המונחת ביסודה, את שייכותי לעולם מלא אלוהים זה ואת בריאתי בצלם אלוהים, החוזרת ומתחדשת תמיד.

עוד לחג >
bottom of page