top of page
פורים
מקורות והגות/

הרמב"ם

על שנאת עמלק

"ציוונו לזכור את אשר עשה לנו עמלק, ומה שהקדימו להרע לנו, ולשנוא אותו בכל עת. ונעורר הנפשות במאמרים שנילחם בו ונזרז את העם לשנוא אותו עד שלא תישכח המצווה, ולא תיחלש השינאה ותסור מליבנו עם אורך הזמן".

"אל תחשוב כי המעשה הזה הוא מתוך אכזריות או דרישת נקמה, אלא שהוא פועל המחייב את השכל האנושי להאביד כל הנוטה מדרך היושר, כדי להשבית בכל המונעים אשר ימנעו השגת השלמות, והוא השגת הבורא יתברך".

 

בין שושן לנירנברג

באם תתבונן היטב בשמות עשרת בני המן כפי שכתובים במגילה תגלה כי בשם פרשנדא האות ת' מוקטנת, בשם פרמשתא האות ש' מוקטנת, ובשם ויזתא האות ז' מוקטנת - וביחד מרכיבות האותיות תש"ז.
ואחרי כמה אלפי שנים בשנת תש"ז (1946) בהושענה רבה, עם סיום משפטי נירנברג שנערכו לפושעי המלחמה הנאצים נתלו "עשרת בני המן" - עשרה מנהיגים נאצים. צרוף ארועים מוזר, ומעניין!!!


אמר רבי חנוך תלמידו של רבי בונים מפשיסחא

כל זמן שנמשך שלטונו של עמלק, אין אדם יודע שהנהו בחינת אפס. כשפוסק שלטונו של עמלק, יודע אדם שהוא בחינת אפס.

עוד לחג >
bottom of page