facebook-domain-verification=ynjc2b498zojb83bubiyufl1w9bsq7
שבת
מקורות והגות/

קטעי מדרש וסיפור

"וקראת לשבת ענג"- זו הדלקת הנר בשבת / מדרש גנזי שחטר, ח''א, ו'
דבר אחר "ויברך אלהים" - לפי שאין לך שמקדש את השבת ומרוממה אלא הדלקת הנר. ומפני מה? שבכל ימות השבת הוא מדליק את הנר ונותן בה שמן ארבע וחמש פעמים ועדין היא כבה, אבל בלילי שבת מדליקה מבעוד יום והולך לבית המדרש ובא ואוכל ושותה ומציע את מטתו ועדיין היא דולקת. לכך נאמר "ויקדש אותו", במה קדשו? בהדלקת הנר בערב שבת.

 

 

"...ותזנח משלום נפשי" (איכה ג', י''ז) - אמר רבי אבהו: זו הדלקת הנר בשבת"
(תנחומא פ', נ''ח)

 

 

 

"אמר רבי אלעזר: ויברך אלהים את יום השביעי" - ברכו בנר.

(בראשית רבה, פ, י''א)

עוד לחג >

מעוניינ/ת בחומרים נוספים ועדכונים?
בואו נשמור על קשר:

מכון שיטים ארכיון החגים הקיבוצי

טל: 04-6536344

מייל : machon@chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה 1080100

ע"ר מס 58-0459212

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle