top of page
שבת
מקורות והגות/

קידוש על היין מן הסידור

בראשית, ב

יום השישי:
ויכלו השמים והארץ וכל צבאם: ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, ישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה: ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלהים לעשות:

ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצותיו ורצה בנו, ושבת קדשו באהבה וברצון הנחילנו זכרון למעשה בראשית, תחלה למקראי קדש, זכר ליציאת מצריים, כי בנו בחרת ואותנו קדשת מכל העמים, ושבת קדשך באהבה וברצון הנחלתנו, ברוך אתה ה' מקדש השבת.

ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.

עוד לחג >
bottom of page