top of page
עשרה בטבת
מקורות והגות/

קשה היא מכת הרעב

פסיקתא רבתי, פרשה כו'.
על פי ח"נ ביאליק וי"ח רבניצקי, ספר האגדה, הוצאת דביר, עמ' קז'.

"ותבוא העיר במצור" וגו' "ויחזק הרעב בעיר" – והיו בנות ציון מתחברות בשווקים והיו רואות אלו את אלו. זאת אומרת לחברתה: למה יצאת לשוק, שלא יצאת לשוק מימיך? והיא עונה ואומרת לה: מכסה אני ממך? קשה היא מכת הרעב. איני יכולה לסבול. והן אוחזות זו בזו ומבקשות בתוך העיר ואינן מוצאות; והיו מגפפות את העמודים ומתות עליהן בראש כל פינה.

עוד לחג >
bottom of page