top of page
שבועות
מקורות והגות/

ריב ההרים

על פי מדרש שוחר טוב

כאשר שמעו ההרים, כי נותן ה' את התורה לישראל, רצו אל המדבר והחלו לריב ביניהם:
כרמל אומר אל תבור: "שוב אל מקומך, כי עלי תינתן התורה!"

ותבור אומר אל כרמל: "שוב אתה אל מקומך, כי עלי תינתן התורה!"

והר סיני עמד מן הצד, כי אמר: "מה אני, כי תינתן התורה עלי?"

שמע ה' את ריב ההררים ואמר להם: "שובו למקומותיכם, כי לא אתן את תורתי עליכם, אלא על הר סיני".

עוד לחג >
bottom of page