top of page
יום הזכרון
מקורות והגות/

יעקב גוטרמן

רקמתי את בני 

... רקמתי את בני מהיפים בחלומותי. בשם השכול והיגון, בשם הצער ובשם רבבות של אמהות ואבות, המגדלים עכשיו את ילדיהם לשלום, נאמר באזניכם - לא ניתן!

אנחנו נגייס את העם כולו כדי להכריח אתכם למצות כל סיכוי לשלום.


(מתוך דברים שנשא יעקב גוטרמן, חבר קיבוץ העוגן, אב שכול שבנו רז נפל בקרב על הבופור במלחמת לבנון, בעצרת השלום, 26.10.91)

עוד לחג >
bottom of page