top of page
שבת
מקורות והגות/

אברהם יצחק גרין

שבת היא ברית עם כל הבריאה האלוהית

בקשו פני קראו בשמי, עמ' 51

אנו מכירים בכך שסיפור בריאה חדש מופיע בימינו, שמתחיל במקור החומר ומתקדם דרך התחלות הצומח, הצורות השונות של בעלי-החיים ועד האדם ...
אולם אנו היהודים, נושאיו של סיפור הבריאה הישן (...) יש לנו עניין רב בסיפור החדש. מעוניינים אנו בכך שמסקנתו האחרונה תהיה הכרה בדבר קיומה של הרמוניה, שמביאה את הבריות לידי הכרת האחדות שביסוד קיומן, שמביאה את הבריות לשאוף לשלום ולא להצדיק מלחמה בלתי פוסקת. אנו מקווים שיעלה בידינו לשמר את כוחו של סיפורנו הישן שנתן לכל בריה את כבודה כיציר כפיו של הקדוש-ברוך-הוא ונטע בנו, בני האדם, הרגשה מיוחדת של אחריות ואפוטרופסות על העולם.  התפארת, שהוא עטה ליום השבת משמעותה היתה הרגשת היותנו בברית עם כל הבריאה האלוהית.

עוד לחג >
bottom of page