top of page
יום כיפור
מקורות והגות/

ר' לוי בר חיתא

שחורה אני ונאוה בנות ירושלים

שיר השירים רבה פרשה א, פסקא לו

שחורה אני כל ימות השבוע, ונאוה אני בשבת; שחורה אני כל ימות השנה, ונאוה ביום הכפורים..."

עוד לחג >
bottom of page