top of page
שבועות
מקורות והגות/

תיקון ליל שבועות

אנשי קבלה וסוד משך הדורות יחסו משמעות מיוחדת ללימוד תורה דווקא בלילה. יש בסגולתו של לימוד כזה לעשות "תיקון" נגד פורענויות העלולות להתרחש בעם היהודי או בעולם כולו. הדבר נכון שבעתיים בחג השבועות, חג מתן תורתנו. בספר הזהר, ספר היסוד של הקבלה, נאמר שהקדמונים לא היו ישנים בליל שבועות, אלא עוסקים כל הלילה בתורה. המנהג פשט אצל מקובלי צפת במאה ה-16, וקיים עד היום. בחלק מהעדות עוסקים כל הלילה באמירת "סדר תיקון ליל שבועות" שהוא תקציר של כל 
ספרי המקרא, המשנה, התלמוד והזוהר.

עוד לחג >
bottom of page