top of page
סוכות
מקורות והגות/

פילון האלכסנדרוני (פילוסוף יהודי שחי במצרים בתחילת המאה הראשונה לספירה)

תעודת הסוכות להזכיר בעושרנו את העוני

סעיף 204 - "על החוקים":

החג האחרון מחגי השנה נקרא חג הסוכות והוא חל בשויון היום והלילה שבחורף, מכאן אנו למדים שתיים: אחת שחייבים לכבד את השויון (הוא היושר) ולשנוא את האי שוויון (אי היושר). לפי שהראשון הריהו ראשיתו ומקור מוצאו של הצדק, והשני – ראשיתו ומקור מוצאו של העוול. הראשון קרוב לאור והשני קרוב לחושך. ושנית, שלאחר גמר בישולם של כל הפירות חייבים אנו להודות לאלוהים שהביאם לידי גמר בישולם ושהוא מקור כל הטוב.

תעודת הסוכות להזכירנו בעושרנו את העוני, לפי שחייב אדם לזכור בעושרו את העוני, בימי תפארתו את השפלות, בגדלותו - את הפשטות בימי שלום - את סכנת המלחמה על פני היבשה - את סערות הים, ובעיר -  את המדבר, לפי שאין לך דבר, שיש בו כדי לשמחנו יותר מזכרון ימי הרעה בימי טובה מרובה ביותר. אתה מוצא כאן גם תועלת מרובה לגבי החינוך למעשים טובים: שכן מי ששם לנגד עיניו גם את הטוב וגם את הרע… ודאי יתמלא רחשי תודה...

עוד לחג >
bottom of page