top of page
שבת
מקורות והגות/

תפילה בעת הדלקת נרות מן הסידור


יהי רצון מלפניך ה' אלוהי ואלהי אבותי שתחונן אותי ואת אישי (ואת בני ואת אבי ואת אמי) ואת כל קרובי ותתן לנו ולכל ישראל חיים טובים וארוכים ותזכרנו בזכרון טובה וברכה ותפקדנו בפקודת ישועה ורחמים ותברכנו ברכות גדולות ותשלים בתנו ותשכן שכינתך ביננו וזכנו לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים אוהבי ה' יראי אלהים אנשי אמת זרע קדש בה' דבקים ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא אנא שמע את תחנתי בעת הזאת בזכות שרה ורבקה ורחל ולאה אמותינו האר נרנו שלא יכבה לעולם ועד והאר פניך ונשועה אמן.

עוד לחג >
bottom of page