top of page
יום כיפור
מקורות והגות/

תפילת כל נדרי של ר' מאיר מפרימשלן

שיחות צדיקים, מעשיות ושיחות צדיקים. ורשה תרפ"ד

פעם אחת בליל יום הכיפורים נתאספו בבית מדרשו של הרב הצדיק ר' מאיר מפרימשלן זכרונו לברכה כמה אנשים חשובים ולומדי תורה והמתינו לו שיבוא לומר כל נדרי ולא בא.

לבסוף בא ועמד בפתח והביט על קהל אנשיו ואמר: "ראה, כולם נתאספו אלי האחד, סבורים הם שיאמר מאיר כל נדרי. אפילו אתם עומדים עד הבוקר, לא יאמר מאיר כל נדרי. שנינו (סוף יומא) "עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו אין יו הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו", לפיכך רוצה ר' מאיר שתמחלו זה לזה".

מיד צעקו כולם ואמרו: "אנחנו מוחלים זה לזה".

ועדיין עמד אותו צדיק בפתח ואמר: "סבורים אתם שמאיר אינו מבין כלום, עכשיו אתם מוחלים זה לזה ואחרי יום הקדוש מי שחייב לחברו חוב, ייקח ממנו אפילו כריו וכסתו. אלא מאיר רוצה, מי שיש בידו לשלם אלא שאין בידו מיד, ירחיבו לו הזמן, ומי שאין בידו לשלם – מה יקחו ממנו, נשמתו?"

היו שם גבירים מלבוב וידעו שעניין זה נוגע בהם. מיד הלכו אצל הרב ואמרו לו: "רבינו, מצייתים אנו. מצייתים אנו".

מיד הלך ובא אצל התיבה ואמר: "ריבונו של עולם, היהודים אומרים חטאנו ולא נחטא עוד ואתה מאמין ומוחל להם, לפיכך מחוייב מאיר אף הוא להאמין להם. הוו יודעים יהודים, אם אתם שומעים לדברי תהא לכם שנה טובה ומבורכת ומתוקה, ומי שלא יציית לדברי, יודא לו בביתו מה צפוי לו".

אחר כך התחיל לומר כל נדרי.

עוד לחג >
bottom of page