top of page
שבת
מקורות והגות/

מצוות השבת מתוך עשרת הדברות

ספר שמות כ', ז'-י'

זכור את יום השבת לקדשו : ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לה' אלהיך לא 
תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך: כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו.

עוד לחג >
bottom of page