top of page
שמות
 שבת/פרשת השבוע/

ש

שמות

בעריכת מורדי שטיין

תקציר הפרשה

ספר שמות פותח עם המשך סיפורם של בני יעקב, אשר השתקעו במצרים ועם הדורת הפכו להיות עם - "בני ישראל". התחלף השלטון במצרים, והפרעה החדש הפך את בני ישראל לעבדים.

פרעה צווה להמית כל בן זכר של ישראל, אבל שתי מילדות עבריות סרבו.

לידתו של משה, תיבת הגומא, והאימוץ בידי בת פרעה.

משה האיש הרג את המצרי המכה, וברח למדין.

משה לקח לאישה את צפורה בת יתרו.

הסנה הבוער - על משה הוטל המשימה הלאומית.

משה היסס, והאלוהים נתן לו סימנים לשכנע את העם.

משה אסף את אשתו ושני בניו וחזר למצרים.

משה ואהרון הופיעו בפני פרעה ובקשו שישלח את בני ישראל לחופשי.

תגובת פרעה היתה להכביד עוד יותר את העבודה.

העם שפך את ייאושו בפני משה ואהרון.

משה התעודד מהאלוהים, אשר הבטיח להראות במצרים את ידו החזקה.

 

נושאים לדיון בכיתה ובקבוצה

  • אופיו של הרצף ההיסטורי והספרותי מספר בראשית לספר שמות.

  • עם ישראל על אדמת נכר כמודל היסטורי לדורות.

  • האם ניסה פרעה לבצע רצח-עם --- "ג'נוסייד"?

  • אישיותו המיוחדת של משה ובחינת אופיו כדגם של מנהיג.

  • משה התחיל את הקריירה עם רצח של אדם אחר: שאלת האמצעי והמטרה.

  • לנסות לפרשן את סיפור הסנה על ידי פרשנות קלאסית ופרשנות עכשווית ומקורית.

  • צפורה חפתה על משה והצילה את בנה, ואולי את בעלה, מעונש מות. (פרק ד' 24-26)

  • האם בכך היא דומה לנשים אחרות במקרא, אשר "הצילו את המצב" בזמן שהגברים גילו חוסר תפקוד?

  • לאן נעלם האלוהים בדורות הארוכים של עבדות בני ישראל?

  • קריאה מחודשת של פרשת ברית בין הבתרים בין האלוהים לאברהם.

 

קטע מהפרשה

ומשה היה רועה את צאן יתרו חותנו כהן מדין, וינהג את הצאן אחר המדבר ויבוא אל הר האלוהים חורבה. וירא מלאך ה' אליו בלבת-אש מתוך הסנה...

 

מדברי חכמים

"ומשה היה רועה" ...

כשהיה משה רבנו רועה צאנו של יתרו במדבר ברח ממנו גדי. רץ אחריו עד שהגיע לחסות. כיוון שהגיע לחסות נזדמנה לו בריכה של מים ועמד הגדי לשתות. כיוון שהגיע משה אצלו אמר: אני לא

הייתי יודע שרץ היית מפני צמא, עייף אתה. הרכיבו על כתפו והיה מהלך. אמר הקדוש ברוך הוא: אם יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם כך --- חייך, אתה תרעה את צאני ישראל.

(מדרש שמות רבה, פר' ב')

 

"כי מן המים משיתיהו"

שהיה תינוק זה שונה ונבדל לגמרי מן החומר הרצי, והיה כולו שכלי ורוחני.

(המהר"ל מפראג)

 

התורה מספרת באריכות ובפרטי פרטים את פרשת הולדת משה, כדי לומר לבאי עולם כי אף משה, איש האלוהים ואדון הנביאים, נולד כדרך הנולדים ולא מחוץ לדרך הטבע.

(ר' שמשון רפאל הירש)

 

הירידה למצרים והיציאה ממנה היתה מוגבלת למשפחה אחת גדולה מיוחסת ורבת בנים, וחשיבות יציאת מצרים מונחת, כאמור, בתולדות משה, במתן התורה לעם. משה היה האיש הגדול ביותר שקם לישראל בכל הדורות, ודוקא הוא נולד בחוץ-לארץ ואף לא זכה להיכנס לארץ.

(דוד בן-גוריון)

 

הצעה

ראינו למעלה מגוון של מימרות על מנהיגותו של משה, מעט מתוך הרבה. אפשר לעמוד על מימרה אחת, או להשוות ביניהן. כיצד נשווה בין אופי מנהיגותו של משה לבין מנהיגות בדורות אחרים?

במקומות אחרים? בימינו?

עוד לחג >
bottom of page